Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

 

 

Gweinyddu Etholiadol yng Nghymru

Darganfyddwch sut bydd Bil y Senedd ac Etholiadau yn newid gweinyddu etholiadol Cymru.

 

 

Anghymhwyso


Bydd y Bil Senedd ac Etholiadau yn newid y gyfraith sy'n anghymhwyso rhywun rhag bod yn Aelod o'r Senedd.

Bydd y Bil yn dweud yn glir wrth ddarpar ymgeiswyr i'r Senedd a ydyn nhw'n gymwys i sefyll ar gyfer etholiad. Bydd yn addasu'r pwynt lle daw'r rhan fwyaf o anghymwysiadau i rym. Bydd hyn yn galluogi mwy o bobl i sefyll heb orfod ymddiswyddo yn gyntaf; yn hytrach dim ond os cânt eu hethol y bydd yn rhaid iddynt ymddiswyddo.

Er mwyn osgoi gwrthdaro rhwng buddiannau, byddai'r Bil yn anghymhwyso aelodau o Dŷ'r Arglwyddi oni bai eu bod yn cymryd absenoldeb ffurfiol o San Steffan.

Bydd y trefniadau anghymhwyso newydd yn dod i rym o etholiad nesaf y Cynulliad.

 

Committee meeting in the Senedd 

 

Ariannu’r Comisiwn Etholiadol a’i atebolrwydd


Bydd y Bil Senedd ac Etholiadau yn caniatáu i'r Senedd adolygu'r trefniadau ar gyfer ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i atebolrwydd ar gyfer etholiadau datganoledig.

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU.  Caiff ei ariannu gan Senedd y DU ac mae'n atebol iddo. O ganlyniad, er bod y Cynulliad yn gweithio'n agos gyda'r Comisiwn Etholiadol ac yn ystyried canfyddiadau adolygiadau o etholiadau datganoledig Cymru, nid yw mewn sefyllfa ar hyn o bryd i benderfynu sut mae'r Comisiwn Etholiadol yn gwneud ei waith yng Nghymru.

Gan fod bellach gan y Cynulliad bwerau dros etholiadau datganoledig (etholiadau lleol ac etholiadau'r Cynulliad), mae'r Bil yn cynnwys dyletswydd ar y Senedd i ystyried y trefniadau ariannol a goruchwylio ar gyfer gwaith y Comisiwn Etholiadol mewn perthynas ag etholiadau datganoledig Cymru a refferenda datganoledig, a darparu ar gyfer adolygiad o'r trefniadau ar gyfer ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i atebolrwydd.


Voting at a polling station


Newidiadau eraill


Bydd y Bil Senedd ac Etholiadau yn gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Cynulliad. 

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • darparu ar gyfer ad-drefnu cyfraith etholiad, os yw Comisiwn y Gyfraith yn argymell hynny.
  • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyfarfod cyntaf y Cynulliad ar ôl etholiad o saith diwrnod i bedwar diwrnod ar ddeg.
  • eglurhad fod gan Gomisiwn y Cynulliad y pŵer i godi tâl am wasanaethau nad ydynt yn gysylltiedig â'i swyddogaethau.


 
 

 

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor 


 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.


Mae eich barn yn bwysig

 

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Cynulliad

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf 

 


 

Partners & Help