Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed

Ar 2 Hydref 2018, cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ei fwriad i gyflwyno deddfwriaeth i:

newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16

• diwygio'r gyfraith sy'n ymwneud ag anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o'r Cynulliad, a 

• gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Cynulliad. 

Cymeradwyodd y Cynulliad benderfyniad y Comisiwn ar 10 Hydref 2018. Enw’r Bil fydd Bil y Senedd ac Etholiadau (Cymru).

Roedd datganiad ysgrifenedig gan Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a gyhoeddwyd ar 02 Hydref 2018 yn nodi 

"Mae'r Comisiwn yn ddiolchgar i bawb sy'n parhau i ymgysylltu â ni ar y materion hyn. Credwn y bydd gostwng yr oedran pleidleisio i 16 yn rhoi llais cryfach i bobl ifanc yn nyfodol ein cenedl, gan baratoi'r llwybr ar gyfer gwella cyfranogiad ein cenhedlaeth nesaf yn ein democratiaeth a'n senedd wrth iddi ddechrau ar ei thrydedd degawd o wasanaethu pobl Cymru. "

---

Darllenwch ddatganiad ysgrifenedig y Llywydd (2 Hydref 2018)

---


Bwriad y Comisiwn yw y bydd y newidiadau a gynigir gan y Bil yn cael eu gweithredu erbyn 2021.

 


Cyhoeddwyd penderfyniad y Comisiwn ochr yn ochr â chyhoeddiad y crynodeb o brif ganfyddiadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, sef Creu Senedd i Gymru.

Roedd yr ymgynghoriad, a ddaeth i ben ar 6 Ebrill 2018, yn gofyn i bobl yng Nghymru rannu eu sylwadau ynghylch ystod o gynigion, gan gynnwys argymhellion y Panel Arbenigol annibynnol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad.

Fe wnaeth y Panel, o dan gadeiryddiaeth Laura McAllister CBE, argymell ym mis Rhagfyr 2017 bod pobl ifanc 16 ac 17 oed yn cael yr hawl i bleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad.

Cafwyd dros 3,200 o ymatebion i'r ymgynghoriad. Gallai'r ymatebwyr ddewis ateb yr holl gwestiynau, neu ddim ond y cwestiynau a oedd o ddiddordeb iddynt.

O'r 1,530 a ymatebodd i'r cwestiwn ar yr oedran pleidleisiom, roedd 59% yn cytuno y dylid ei ostwng i 16 oed.

Dywedodd Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru: “Mae rhoi'r bleidlais i bobl ifanc 16 oed yn ddatganiad pwerus gan y Cynulliad ein bod yn gwerthfawrogi eu barn”.

“Er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn cael eu hannog a’u cefnogi i ddefnyddio eu hawl i bleidleisio, byddai’n rhaid i ostwng yr oedran pleidleisio i 16 oed ddod law yn llaw ag addysg briodol mewn perthynas â gwleidyddiaeth a dinasyddiaeth a byddai’n rhaid codi ymwybyddiaeth.”

“Byddwn yn cydweithio â Llywodraeth Cymru a phartneiriad eraill, gan gynnwys ein Senedd Ieuenctid i benderfynu sut orau i fodloni’r angen hwn.”

Unwaith y cyflwynir y Bil, bydd un o bwyllgorau'r Cynulliad yn ystyried y cynigion ac unrhyw newidiadau a awgrymir yn fanwl cyn cynnal pleidlais derfynol gyda'r 60 Aelod. Mae'r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i o leiaf 40 aelod bleidleisio o'i blaid iddo ddod yn gyfraith.

Gallwch ddilyn cynnydd y Bil a rhaglen Diwygio'r Cynulliad drwy ein canolfan Diwygio'r Cynulliad neu gallwch gofrestru i gael diweddariadau e-bost ar raglen Diwygio'r Cynulliad. 


Title


 
 


Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Cynulliad

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 


Partners & Help