Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newid enw'r Cynulliad Cenedlaethol

Ym mis Gorffennaf 2016, cytunodd Aelodau'r Cynulliad yn unfrydol y dylai enw'r Cynulliad adlewyrchu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.


Ymgynghorodd Comisiwn y Cynulliad â'r cyhoedd rhwng 8 Rhagfyr 2016 a 3 Mawrth 2017.

Dangosodd yr ymgynghoriad fod 61% o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf y dylai'r Cynulliad newid ei enw.

Cyhoeddodd y Llywydd y bydd y newid yn cael ei ddatblygu fel rhan o raglen ehangach diwygio'r Cynulliad.  

---

Darllenwch ddatganiad ysgrifenedig y Llywydd (13 Mehefin 2017) (PDF, 196KB) 

---

Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ei fwriad i ddeddfu er mwyn gostwng yr oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16 a newid enw'r Cynulliad.

Ym mis Hydref 2018, cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ei fwriad i gyflwyno deddfwriaeth i:

newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru

gostwng yr oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Cynulliad i 16

• diwygio'r gyfraith sy'n ymwneud ag anghymhwyso person rhag bod yn Aelod o'r Cynulliad, a 

• gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Cynulliad. 

Cymeradwyodd y Cynulliad benderfyniad y Comisiwn ar 10 Hydref 2018.

Unwaith y cyflwynir y Bil, bydd un o bwyllgorau'r Cynulliad yn ystyried y cynigion ac unrhyw newidiadau a awgrymir yn fanwl cyn cynnal pleidlais derfynol gyda'r 60 Aelod. Mae'r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i o leiaf 40 aelod bleidleisio o'i blaid iddo ddod yn gyfraith. 

Bwriad y Comisiwn yw y caiff y newidiadau a gynigir gan y Bil, eu gweithredu erbyn 2021.

---


Gallwch ddilyn cynnydd y Bil a rhaglen Diwygio'r Cynulliad drwy ein canolfan Diwygio'r Cynulliad neu gallwch gofrestru i gael diweddariadau e-bost ar raglen Diwygio'r Cynulliad. 


 
 

 

Adroddiad ar yr ymgynghoriad i newid enw'r Cynulliad

Cawsom gyfanswm o 2,821 o ymatebion i'r arolwg gan bobl o bob oed ac o bob cwr o Gymru.

Dadansoddiad o ganlyniadau'r ymgynghoriad (PDF, 5.35MB)

Senedd funnel
Creu Senedd i Gymru

Darllenwch y ddogfen ymgynghori i gael rhagor o wybodaeth.

Dogfen yr ymgynghoriad (PDF, 4.79MB)

Panel Arbenigol

Penododd y Llywydd y Panel Arbenigol i ddarparu cyngor cadarn, diduedd yn wleidyddol ar gapasiti'r Cynulliad yn y dyfodol. Cyhoeddodd adroddiad ym mis Rhagfyr 2017.

Dysgwch fwy am y panel

 

 

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei gynlluniau i ddatblygu prif elfennau o'i raglen i ddiwygio senedd Cymru.  

Darllenwch ragor

 
Mae eich barn yn bwysig

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi.

Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am waith diwygio Comisiwn y Cynulliad

Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf

 


Title

  
 

Partners & Help