Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Comisiwn y Cynulliad wedi ymrwymo i werthfawrogi amrywiaeth, hyrwyddo cynhwysiant a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb fel cyflogwr a chorff sy'n darparu gwasanaethau. Ar y tudalennau hyn, rydym yn esbonio ein gweledigaeth a'n gwerthoedd yng nghyd-destun amrywiaeth a chynhwysiant, y rhesymau drostynt a sut rydym yn bwriadu eu gwireddu.

Strategaeth amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 2016-21 yn esbonio sut rydym yn bwriadu gwireddu ein gweledigaeth yng nghyd-destun amrywiaeth a chynhwysiant.

I gyd-fynd â'n Strategaeth, rydym yn cydweithio â thimau drwy'r sefydliad i ddatblygu cynllun gweithredu a fydd yn gydnaws â'u cynlluniau ar gyfer eu meysydd gwasanaeth. Rydym yn defnyddio canlyniadau ein hymgynghoriad a'r gweithgareddau cyfranogi eraill rydym wedi'u cyflwyno wrth baratoi'r cynllun gweithredu a gaiff ei gyhoeddi yma ar ôl ei gwblhau.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 2016-21 (PDF, 2.46MB)

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 2016-21 (Word, 573KB)

Asesiadau effaith cydraddoldeb

Rydym yn cynnal asesiadau effaith ar gydraddoldeb er mwyn sicrhau bod polisïau, arferion a gwasanaethau a gaiff eu dylunio gennym yn deg a chynhwysol. Mae'r dull hwn hefyd yn ein helpu i fodloni gofynion dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus. Byddwn yn cyhoeddi ein hasesiadau effaith cydraddoldeb yma ar y dudalen hon, pan fyddant ar gael. Mae’r dogfennau hyn yn rhai byw, fydd yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.

Cynllun leithoedd Swyddogol ar gyfer y Pumed Cynulliad (PDF, 848KB)

Ein gwaith blaenorol   

Cynllun Cydraddoldeb 2012-16

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb yn nodi ein hymagwedd tuag at fodloni ein hamcanion cydraddoldeb. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cynllun.

Camu Ymlaen Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi rhedeg peilot cynllun mentora a chysgodi yn ddiweddar, am bobl o grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigono.

Newyddion Diweddaraf

Adroddiadau blynyddol a data amrywiaeth

Bydd Comisiwn y Cynulliad yn paratoi adroddiad blynyddol ar y cynnydd a waned i hybu amrywiaeth a chynhwysiant. Mae hefyd yn monitro, yn dadansoddi, ac yn cyhoeddi data amrywiaeth yn ymwneud â'r gweithlu, recriwtio a thâl, ac mae'r rhain i'w gweld isod. Bydd unrhyw batrymau, tueddiadau neu faterion eraill a nodwyd yn ein setiau data'n helpu Comisiwn y Cynulliad i flaenoriaethu ei waith mewn perthynas ag amrywiaeth a chynhwysiant.

 
 

Cysylltwch â'r Tim Amrywiaeth ac Chynhwysiant

E-bost: amrywiaeth@cynulliad.cymru

Ffôn: 0300 200 7455

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Caerdydd
CF99 1NA

Rydym yn croesawu galwadau gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth Text Relay.


Partners & Help