Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Mynediad at wybodaeth

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am bolisi rhyddid gwybodaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rydym yn defnyddio'r term 'rhyddid gwybodaeth' mewn perthynas â datgelu gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Nid yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n cael ei gwmpasu gan Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004. Fodd bynnag, os gwneir cais am y fath wybodaeth trwy law'r cynghorwr mynediad at wybodaeth, gall y byddwn ystyried datgelu'r wybodaeth o wirfodd.

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â Cynulliad Cenedlaethol Cymru ond nid yw'n ymwneud â mynediad at wybodaeth, defnyddiwch yr opsiynau cysylltu gwahanol.

Mae gan unigolion hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data o ran gwybodaeth bersonol a ddefnyddir gan eraill.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl cyffredinol i'r cyhoedd weld gwybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus.

Mae ein gwefan yn rhestru achosion arwyddocaol o wybodaeth a ddatgelwyd mewn ymateb i geisiadau am wybodaeth trwy'r Cofnod ddatgelu

Mae ein Cod Ymarfer ar Ganiatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth yn amlinellu'r egwyddorion y byddwn yn eu dilyn er mwyn bodloni ein hymrwymiadau a’n rhwymedigaethau o dan y deddfau a restrir uchod. Gallwch ofyn am gopi o'r Cod drwy ysgrifennu at:

Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd CF99 1NA

Mae’r Cynllun Cyhoeddi hwn yn rhwymo Cynulliad Cenedlaethol Cymru ("y Cynulliad”) i ofalu bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’i weithgareddau busnes arferol. Mae'r Arweiniad i wybodaeth (PDF 5,270KB) yn rhoi mwy o fanylder am y fath o wybodaeth yr rydym yn eu cyoeddi.

Sut i ofyn am wybodaeth

Gallwch ofyn i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am unrhyw wybodaeth y mae'n ei chadw. Byddwn yn rhoi gwybod i chi a oes gennym y wybodaeth honno ac yn ei hanfon atoch oni bai y gallwn gyfiawnhau gweithredu eithriad, yn yr achos hwn, byddwn yn esbonio pam rydym yn defnyddio eithriadau.

I ofyn am wybodaeth, cysylltwch â'r Swyddog Rhyddid Gwybodaeth drwy anfon llythyr neu drwy anfon ebost.

Eich data personol

Pan fyddwch yn anfon eich cais atom, rhaid i chi nodi enw a chyfeiriad ar gyfer gohebiaeth - dyma'r manylion y mae'r Ddeddf Diogelu Gwybodaeth yn eu galw'n ddata personol. Yn ogystal, rhaid i chi ddisgrifio'r wybodaeth rydych ei heisiau. Weithiau mae'r wybodaeth honno hefyd yn cynnwys data personol amdanoch. Byddwn yn defnyddio'ch data personol i ymateb i'ch cais, i ddod o hyd i'r wybodaeth y gofynnwyd amdani, ac i helpu i brosesu unrhyw gais a wneir gennych yn y dyfodol.

Cedwir y data personol am eich cais ar gyfer y cyfnod cadw penodedig ac yna fe'i gwaredir mewn ffordd ddiogel.

Gweler hefyd, Polisi Preifatrwydd y wefan.

Beth y gallwch ei wneud os nad ydych yn cael y wybodaeth rydych ei heisiau

Os ydych yn credu ein bod wedi camddeall eich cais neu ein bod wedi hepgor rhywbeth, cysylltwch â'r swyddog a ddeliodd â'ch cais. Gellir cywiro'r rhan fwyaf o'r camgymeriadau a'r camddealltwriaethau'n hawdd.

Os nad ydym wedi dilyn y Cod Ymarfer ar Ganiatáu i'r Cyhoedd Weld Gwybodaeth yn gywir yn eich barn chi neu os nad ydym wedi cadw at y deddfau perthnasol, gallwch wneud cais am adolygiad mewnol gan y swyddog a ddeliodd â'ch cais. Os nad ydych yn fodlon ar y canlyniad, gallwch wneud cais am ail adolygiad ffurfiol. Byddwn yn dilyn Cod Ymarfer ar Gwynion Comisiwn y Cynulliad wrth ddelio ag unrhyw gwynion (gallwch gael copi drwy'r post).
Yn ogystal, mae gennych yr hawl i gwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth. Serch hynny, dylech fynd i'r afael â'r mater drwy ein gweithdrefn fewnol yn gyntaf cyn eich bod yn cwyno i'r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth drwy'r cyfeiriad a ganlyn:

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Ffôn: 0303 123 1113 (galwad leol) neu 01625 545 745

Fax: (01625) 524 510

Partners & Help