Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Prif Swyddog Gweithredu

Mae gan gyfarwyddiaeth y Prif Swyddog Gweithredu gyfrifoldeb am:

Adnoddau Dynol

Mae’r tîm Adnoddau Dynol yn canolbwyntio ar gynorthwyo rheolwyr a staff i wneud y Cynulliad yn lle gwych i weithio. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn gweithio gyda’n cwsmeriaid mewnol i ddatblygu’r arferion gorau posibl – mae gennym Safon Aur Buddsoddwyr mewn Pobl – sy’n cynnwys recriwtio staff y Cynulliad, cynefino, dysgu a datblygu, rheoli perfformiad, ac iechyd a lles. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Comisiwn a’r gwasanaeth cymorth i Aelodau er mwyn darparu cyfres o bolisïau a chanllawiau Adnoddau Dynol i Aelodau’r Cynulliad a’u staff.

Gwasanaethau Ariannol

Y tîm Gwasanaethau Ariannol sy’n gosod y safonau ar gyfer rheoli ariannol a chyfrifyddu yn y Cynulliad; prosesu taliadau (yn cynnwys y gyflogres) i Aelodau’r Cynulliad, eu staff cymorth, a staff y Cynulliad; cynorthwyo Comisiwn y Cynulliad i gael gwerth am arian; stiwardiaeth a chywirdeb o ran rheoli ei adnoddau ariannol; a thalu anfonebau i gyflenwyr mor fuan â phosibl er mwyn hwyluso llif arian busnesau yn ystod yr amgylchiadau anodd hyn.

Llywodraethu ac Archwilio

Gwaith y tîm Llywodraethu ac Archwilio yw sicrhau bod gennym brosesau corfforaethol cadarn mewn grym i’n helpu i gyflawni amcanion strategol y Cynulliad. Mae hyn yn cynnwys arbenigedd mewn caffael a rheoli prosiectau gwella, dadansoddi risg ac adrodd am berfformiad, archwilio a chydraddoldeb. Mae’r tîm hefyd yn cynorthwyo Pwyllgor Archwilio Comisiwn y Cynulliad ac yn gweinyddu ceisiadau rhyddid gwybodaeth.

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Mae’r tîm TGCh yn gyfrifol am reoli’r gwasanaethau TGCh a darlledu a ddarperir i Gomisiwn y Cynulliad. Mae’r tîm yn sicrhau y caiff gwasanaethau TGCh eu darparu i Aelodau, eu staff cymorth a swyddogion, a bod cyfleusterau darlledu ar gael o fewn Comisiwn y Cynulliad.

Rheoli Ystadau a Chyfleusterau

Mae’r tîm yn gyfrifol am reoli ystad Comisiwn y Cynulliad a rheoli cyfres o gontractau gyda darparwyr gwasanaeth allanol. Mae’r tîm yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau a chyfleusterau hanfodol ar gyfer adeilad y Cynulliad ac Adeilad y Lanfa i alluogi a chynorthwyo Aelodau’r Cynulliad a swyddogion i wneud eu gwaith yn effeithiol. Mae’r rhain yn cynnwys gweithdrefnau brys, adeiladau ac iechyd a diogelwch.

Diogelwch

Mae’r adran Ddiogelwch yn gyfrifol am ddelio â phob agwedd ar ddiogelwch adeiladau a diogelwch cyffredinol yn adeiladau Comisiwn y Cynulliad ym Mae Caerdydd.  

Partners & Help