Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ieithoedd Swyddogol

Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn ieithoedd swyddogol yn y Cynulliad ac mae Comisiwn y Cynulliad yn rhoi arweiniad cryf ac uchelgeisiol wrth ddarparu gwasanaethau dwyieithog. Nod y Cynulliad yw bod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog. Mae’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol yn nodi’r hyn y mae’r Cynulliad yn ei ddarparu’n ddwyieithog a’r hyn y mae’n bwriadu ei wneud yn y maes hwnnw. Cafodd y Cynllun ei fabwysiadu’n ffurfiol gan y Cynulliad ym mis Gorffennaf 2013 ac mae’n seiliedig ar Ddeddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012.

Dyma brif flaenoriaethau’r Cynllun:

  • darparu cymorth arloesol sydd wedi’i deilwra er mwyn galluogi pobl i ddefnyddio’r ddwy iaith;

  • gwneud y defnydd gorau o dechnoleg (gweler yr adran ‘Cyfieithu Peirianyddol’);

  • datblygu sgiliau a hyder staff y Cynulliad i ddarparu’r cymorth hwnnw yn Gymraeg;

  • rhannu’r hyn sy’n gweithio i ni â gweddill Cymru a’r byd amlieithog tu hwnt.

Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol (pdf: 1.45MB)

 

Ymgynghoriad

Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Pumed Cynulliad

Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol sy'n amlinellu'r ffordd y mae'r Cynulliad yn cyflwyno a gweithredu gwasanaethau dwyieithog i bobl Cymru, Aelodau'r Cynulliad a'u staff ac i aelodau staff Comisiwn y Cynulliad. Yn ôl Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012, mae'n rhaid i Gomisiwn y Cynulliad adolygu'r Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar ôl bob etholiad Cynulliad cyffredinol. Yn unol â hynny, mae Comisiwn y Cynulliad wedi cyhoeddi drafft o'r Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Pumed Cynulliad. 

Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Pumed Cynulliad (drafft)

Mae'n ofynnol hefyd ar Gomisiwn y Cynulliad i ymgynghori a'r personau hynny y mae'r Comisiwn yn eu hystyried sy'n briodol mewn perthynas â'r Cynllun.

Felly, gan fod y Cynulliad yn sefydliad i Gymru gyfan, gwahoddir chi i gyflwyno sylwadau ar unrhyw agwedd o'r Cynllun newydd.

Sut i gyfrannu
Gallwch gyfrannu i'r ymgynghoriad drwy gyflwyno ymateb ysgrifenedig ar e-bost neu drwy'r post.

Ymatebion e-bost: sarah.dafydd@cynulliad.cymru
Ymatebion drwy'r post:
Tîm y Cynllun Ieithoedd Swyddogol
Llawr 3A
Tŷ Hywel
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Mae Comisiwn y Cynulliad yn croesawu ymatebion yn Gymraeg neu Saesneg gan unigolion a sefydliadau.

Cyn cyflwyno eich sylwadau, darllenwch bolisi'r Cynulliad ar ddatgelu gwybodaeth a'r canllawiau i dystion.

 

Dylid cyflwyno ymatebion erbyn dydd Gwener 25 Tachwedd 2016. Efallai na fydd yn bosibl ystyried ymatebion a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn. Bydd Comisiwn y Cynulliad yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad ysgrifenedig. Mae copi o'r llythyr hwn hefyd wedi'i roi ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol ynghyd â gwahoddiad agored i gyflwyno sylwadau. Rydym wedi anfon y llythyr at amrediad eang o sefydliadau ond mae croeso i chi anfon manylion am yr ymgynghoriad hwn ymlaen at unrhyw unigolion neu sefydliadau y credwch yr hoffent gyfrannu at yr ymchwiliad.

 

Cydymffurfio

Caiff adroddiad ei lunio bob blwyddyn sy’n nodi’r ffordd y mae’r Cynulliad yn cydymffurfio â thargedau’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol. Mae hefyd yn adrodd ar unrhyw enghreifftiau o dorri’r Cynllun. Caiff yr adroddiad ei gyflwyno gerbron y Cynulliad ac mae'n destun dadl yn y Cyfarfod Llawn.

Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol - adroddiad cydymffurfio blynyddol 2014 (pdf: 3.02MB)
Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol - adroddiad cydymffurfio blynyddol 2015 (pdf: 5.67MB)
 

Y Strategaeth Sgiliau Dwyieithog

Ym mis Ebrill 2015, cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ei Strategaeth Sgiliau Dwyieithog gyntaf. Mae’r strategaeth yn amlinellu’r hyn y bydd y Comisiwn yn ei wneud i ddarparu cefnogaeth seneddol o’r radd flaenaf yn y ddwy iaith swyddogol. Mae’n nodi pedwar maes gweithredu: codi ymwybyddiaeth; lefel y sgiliau cyfredol; sgiliau iaith ar gyfer darparu gwasanaethau dwyieithog; a dysgu Cymraeg neu wella sgiliau Cymraeg.

Caiff y strategaeth ei hadolygu'n flynyddol.

  Y Strategaeth Sgiliau Dwyieithog 2015 (pdf: 985KB)

Partners & Help